Права та обов'язки учнів
Статус учнів як учасників освітнього процесу у комунальному закладі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 ВМР», їх права та обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими
нормативно - правовими актами чинного законодавства України.

(затверджені рішенням батьківської конференції від 3 вересня 2018 року)


Права учнів:

- на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, в тому числі - за індивідуальною формою навчання за станом здоров'я, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у школі, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім'ї, середовищі однолітків тощо;

- на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітнього процесу, у тому числі - в позаурочний період;

- на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази школи;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі школи, на участь у добровільних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами поза межами школи;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

-на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;


- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

Обов'язки учнів:

- дотримання законодавства, моральних та етичних норм, вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченими державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчання у закладі;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по школі;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу);

- дотримуватися ділового стилю одягу, не знаходитись у верхньому одязі (у разі порушення вимог щодо зовнішнього вигляду до учня (учениці) черговий адміністратор, учитель, класний керівник, звертаються з проханням привести себе в належний вигляд, зауваження фіксується у щоденник та класний керівник інформує батьків про порушення);

- учні 2-11 класів мають щоденник єдиного зразка в якому охайно ведуться записи та дають його вчителю без будь-яких заперечень.

- виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття; учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі, на уроках хімії - халат, на уроках трудового навчання - фартух.

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

- дотримуватись хороших манер і поводитись пристойно під час харчування в їдальні, шанобливо ставитись до працівників їдальні;

- приходити в їдальню після закінчення уроку, дотримуватись черги при отриманні їжі;

- піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя і однокласників;
- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу, дбайливо ставити до роботи технічного персоналу;

- своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

Учням забороняється:

- пропускати заняття без поважної причини, у разі наявності поважної причини - залишати школу без попередження класного керівника або чергового вчителя (чергового адміністратора);

- запізнюватись на уроки без поважних причин;

- порушувати дисципліну під час уроків та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо);

- припускатися дій, у тому числі - у формі висловлень, що порушують права працівників школи, а також інших учасників освітнього процесу, зокрема - на охорону та захист людської честі та гідності;

- розв'язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з'ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників школи;

- виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

- на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником школи) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

- знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників школи;

- використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем; здійснювати відео та аудио запис на мобільний телефон або інший гаджет учасників освітнього процесу під час виконання ними своїх посадових обов'язків, розмов та дій без їх згоди та відома.

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні школи, на території та поза нею;

- приносити до закладу та на територію вибухові, вогненебезпечні предмети і речовини, а також різну зброю.

Відповідальність за порушення:
Учні комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №33 ВМР», що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку:
- усне зауваження;
- запис зауваження в щоденник;
- винесення догани, включно із занесенням її в особову справу учня;
- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або малої педагогічної ради;
- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

- притягнення до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби - в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє школи.

Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов'язковому порядку.

2. До учнів закладу можуть бути застосовані різні форми заохочень:

- за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо - у вигляді запису-подяки у щоденнику;

- за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо - нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня - нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів - нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам'ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

- за високі досягнення у навчанні - нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за особливі успіхи у вивченні окремих предметів - нагородження Похвальною грамотою (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, регіону, Всеукраїнському та міжнародному рівнях - відзначення премією «Кращий учень школи І, II, III ступенів» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради школи, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості);

- інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу (нагородження пам'ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

Правила поведінки на уроках
1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
2. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

3. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.
4. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
5. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.
6. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

7. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.


Правила поведінки під час перерви

1. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.
2. Під час перерви забороняється:
- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
- штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки за погані слова, битися.
3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.
4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Рекомендації до зовнішнього вигляду учню
1. У школу учні повинні приходити в охайному одязі ділового стилю призначеного для занять.
2. Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу хазяїна до самого себе й суспільству.
3. Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях
4. Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках вона недоречна.
5. Перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється.
6. На уроках технології хлопчики повинні мати робочий халат, дівчата - фартух і головні убори.